Operācijas finanšu un fondu tirgos

Investīciju konta apkalpošana

Finanšu instrumentu konta apkalpošana1, 2, 3, 4
0,25% gadā
Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi5, 6
0,3%, min. 75 EUR
Iekšbankas finanšu instrumentu pārvedumi
pēc vienošanās
Komisijas maksa par Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšanu klienta finanšu instrumenta pārvedumam uz/no bankas speciālās nominālās turēšanas konta Euroclear7
100 EUR
Dalība korporatīva notikumā (Balsošana sapulcē)
55 EUR
Dalība korporatīva notikumā (izņemot balsošanu sapulcē)
28 EUR
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
Komisijas maksa tiek ieturēta saskaņā ar Bankas tarifiem sadaļā "Dokumentu un izziņu sagatavošana, apstrāde"
Komisijas maksa par valūtas maiņas instrukciju Euroclear3
11,50 EUR
Vērtspapīru konvertēšana
200 EUR
Komisijas maksa par katru kupona ienākumu un dividenžu maksājumu, ja klientam ir aktuālā nodokļa forma W-8BEN, W-8BEN-E un darījuma partneris sniedz šādu pakalpojumu Bankas klientiem3
50 EUR par maksājumu
Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā
150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi8
Subkonta atvēršana klientam pie bankas kontrahenta, pie kura notiek klienta aktīvu glabāšana (Nasdaq CSD (Latvija) u.c.)
200 EUR
Klienta katra nodokļu jautājuma izskatīšana notiek individuāli
min. 150 EUR + PVN
Darījumu apstiprinājumu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Iknedēļas izrakstu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Izrakstu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus
pasta izdevumi

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības,ja vien nav panākta cita vienošanās

2) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā

3) Vai ekvivalents citā valūtā

4) Izņemot to klientu finanšu instrumentu kontu apkalpošanu, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko nosaka Bankas darījumu partneru prasības un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) normatīvie akti. Šajā gadījumā Banka analizē darījumu partneru un/vai ES normatīvo aktu prasības, un maksa par finanšu instrumentu konta apkalpošanu būs 0,5% gadā

5) No aktīva tirgus vērtības

6) Par NND turēto aktīvu pārvešanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju

7) Saskaņā ar depozitārija Euroclear prasībām par finanšu instrumentu segregāciju, Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšana var būt obligāta un var tikt īstenota bez atsevišķa klienta rīkojuma. Gadījumā, ja klients iesniedz pieteikumu ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumam, papildus tiek iekasēta komisijas maksa par "Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi"

8) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem

Akcijas, ETF

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas (konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots.

ASV1, ja akciju cena:
   līdz 1 USD
2%, min. 100 USD
   1.01-3 USD
1%, min. 50 USD
   no 3.01 USD
0,025 USD par akciju, min. 50 USD
Kanāda
0,025 CAD par akciju, min. 50 CAD
Kanāda 2
0,035 CAD par akciju, min. 50 CAD
Lielbritānija3
0,2%, min. 50 GBP/ EUR/ USD
LSE IOB
0,25%, min. 50 USD
Eirozonas valstis (izņemot Austriju, Grieķiju, Itāliju, Spāniju, Somiju, Vāciju)4, 5
0,2%, min. 50 EUR
Austrija
0,2%, min. 75 EUR
Somija
0,2%, min. 75 EUR
Itālija
0,2%, min. 75 EUR
Grieķija (pirkšana/pārdošana)6
0,5% / 1%, min. 75 EUR
Vācija (izņemot Xetra Frankfurt)
2%, min. 100 EUR
Spānija
0,2%, min. 75 EUR
Xetra Frankfurt
0,2%, min. 50 EUR
Norvēģija
0,25%, min. 860 NOK
Polija
0,25%, min. 250 PLN
Dānija
0,2%, min. 565 DKK (tiek ieturēta euro valūtā)
Šveice
0,2%, min. 50 CHF
Zviedrija
0,2%, min. 895 SEK
Austrālija
0,25%, min. 125 AUD (tiek ieturēta euro valūtā)
Japāna
0,25%, min. 12 500 JPY
Honkonga7
0,5%, min. 1245 HKD (tiek ieturēta euro valūtā)
Singapūra
0,4%, min. 110 SGD (tiek ieturēta euro valūtā)
Akcijas, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

1) Banka negarantē ārpusbiržas ASV akciju pirkšanu/pārdošanu - tirdzniecība pēc individuāla pieprasījuma; Papildus Hard-to-Borrow fee komisija var tikt piemērota īsajām pozīcijām

2) Jā nav tiešas piekļuves tirgum

3) Iegādājoties aktīvus GBP valūtā papildus tiek iekasēta Lielbritānijas valsts nodeva (stamp duty) 0,5% apmērā no pirkuma apjoma, kā arī PMT Levy 1 GBP apmērā par katru transakciju

4) Iegādājoties Francijas uzņēmumu akcijas, kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0,3% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas. Iegādājoties Itālijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz 500 miljonus eiro, tiek ieturēts Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas 0,1% apmērā regulētos tirgos un 0,2% pārejos. Iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0,2% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas

5) Iegādājoties Īrijas uzņēmumu akcijas papildus tiek ieturēta valsts nodeva (stamp duty) 1% apmērā no pirkuma apjoma

6) Papildus tiek ieturēts tirdzniecības nodoklis (Sales Tax) 0,2% apmērā no pārdošanas darījuma summas

7) Papildus tiek ieturēta zīmognodeva (stamp duty) 0,13% apmērā no darījuma summas

Parādsaistības

Valsts parādsaistības EUR vai USD
0,10%, min. 50 EUR / USD
Korporatīvas parādsaistības EUR vai USD
0,15%, min. 50 EUR / USD
Parādsaistības, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

Atvasinātie instrumenti

Akciju iespējas līgumi

ASV (OCC/CBOE/CME/CBOT)1
3,5 USD, min. 35 USD
Lielbritānija (Euronext)1
4 GBP, min. 35 GBP
Eirozonas valstis (EUREX/Euronext)1
4 EUR, min. 35 EUR
Šveice (EUREX)1
4 CHF, min. 35 CHF

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi tiem

ASV, Eirozona, Lielbritānija, Šveice, ja kopējais līgumu apgrozījums2:
 
   līdz 100 līgumiem
19 vienības līguma valūtā / par pusi
   no 101 līdz 500 līgumiem
15 vienības līguma valūtā / par pusi
   virs 501 līgumiem
11 vienības līguma valūtā / par pusi
LME (London Metal Exchange) kotēti līgumi
25 USD par līgumu/par pusi

1) Par iespējas līgumu piegādi un izpildi tiek ieturētas standartas komisijas un nodokļi kā par operācijām ar akcijām

2) Komisiju skala tiek piešķirta nākošajam mēnesim, balstoties uz tekošā mēneša rezultātiem

Ieguldījumu fondu daļas

Darījumi ar trešo personu fondu daļām

- Tiek ieturēta transakcijas valūta

- Papildus klienta komisijas maksai Banka var saņemt pamudinājumus no trešajām pusēm atsevišķu līgumu ietvaros.

Pirkšana
1,5%, min. 500 EUR
Pārdošana
1%, min. 500 EUR

Elektroniskās tirdzniecības platformas

Tirdzniecības platforma Rietumu FX

- Tieša piekļuve tirdzniecībai ar valūtu, metāliem, energonesējiem un cenu starpību līgumiem (CFD). Rietumu FX tirdzniecības nosacījumi (www.rietumu.com/lv/person/trading/currency/currency-terms)

- Minimālais depozīts platformu atvēršanai 1 000 EUR

Кomisija no darījumu summas
0,025%
Rīkojumu izpilde pa tālruni
+ 50 EUR

Investīciju konta apkalpošana

Finanšu instrumentu konta apkalpošana1, 2, 3, 4
0,25% gadā
Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi5, 6
0,3%, min. 75 EUR
Iekšbankas finanšu instrumentu pārvedumi
pēc vienošanās
Komisijas maksa par Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšanu klienta finanšu instrumenta pārvedumam uz/no bankas speciālās nominālās turēšanas konta Euroclear7
100 EUR
Dalība korporatīva notikumā (Balsošana sapulcē)
55 EUR
Dalība korporatīva notikumā (izņemot balsošanu sapulcē)
28 EUR
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
Komisijas maksa tiek ieturēta saskaņā ar Bankas tarifiem sadaļā "Dokumentu un izziņu sagatavošana, apstrāde"
Komisijas maksa par valūtas maiņas instrukciju Euroclear3
11,50 EUR
Vērtspapīru konvertēšana
200 EUR
Komisijas maksa par katru kupona ienākumu un dividenžu maksājumu, ja klientam ir aktuālā nodokļa forma W-8BEN, W-8BEN-E un darījuma partneris sniedz šādu pakalpojumu Bankas klientiem3
50 EUR par maksājumu
Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā
150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi8
Subkonta atvēršana klientam pie bankas kontrahenta, pie kura notiek klienta aktīvu glabāšana (Nasdaq CSD (Latvija) u.c.)
200 EUR
Klienta katra nodokļu jautājuma izskatīšana notiek individuāli
min. 150 EUR + PVN
Darījumu apstiprinājumu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Iknedēļas izrakstu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Izrakstu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus
pasta izdevumi

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības,ja vien nav panākta cita vienošanās

2) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā

3) Vai ekvivalents citā valūtā

4) Izņemot to klientu finanšu instrumentu kontu apkalpošanu, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko nosaka Bankas darījumu partneru prasības un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) normatīvie akti. Šajā gadījumā Banka analizē darījumu partneru un/vai ES normatīvo aktu prasības, un maksa par finanšu instrumentu konta apkalpošanu būs 0,5% gadā

5) No aktīva tirgus vērtības

6) Par NND turēto aktīvu pārvešanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju

7) Saskaņā ar depozitārija Euroclear prasībām par finanšu instrumentu segregāciju, Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšana var būt obligāta un var tikt īstenota bez atsevišķa klienta rīkojuma. Gadījumā, ja klients iesniedz pieteikumu ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumam, papildus tiek iekasēta komisijas maksa par "Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi"

8) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem

Akcijas, ETF

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas (konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots.

ASV1, ja akciju cena:
   līdz 1 USD
2%, min. 100 USD
   1.01-3 USD
1%, min. 50 USD
   no 3.01 USD
0,025 USD par akciju, min. 50 USD
Kanāda
0,025 CAD par akciju, min. 50 CAD
Kanāda 2
0,035 CAD par akciju, min. 50 CAD
Lielbritānija3
0,2%, min. 50 GBP/ EUR/ USD
LSE IOB
0,25%, min. 50 USD
Eirozonas valstis (izņemot Austriju, Grieķiju, Itāliju, Spāniju, Somiju, Vāciju)4, 5
0,2%, min. 50 EUR
Austrija
0,2%, min. 75 EUR
Somija
0,2%, min. 75 EUR
Itālija
0,2%, min. 75 EUR
Grieķija (pirkšana/pārdošana)6
0,5% / 1%, min. 75 EUR
Vācija (izņemot Xetra Frankfurt)
2%, min. 100 EUR
Spānija
0,2%, min. 75 EUR
Xetra Frankfurt
0,2%, min. 50 EUR
Norvēģija
0,25%, min. 860 NOK
Polija
0,25%, min. 250 PLN
Dānija
0,2%, min. 565 DKK (tiek ieturēta euro valūtā)
Šveice
0,2%, min. 50 CHF
Zviedrija
0,2%, min. 895 SEK
Austrālija
0,25%, min. 125 AUD (tiek ieturēta euro valūtā)
Japāna
0,25%, min. 12 500 JPY
Honkonga7
0,5%, min. 1245 HKD (tiek ieturēta euro valūtā)
Singapūra
0,4%, min. 110 SGD (tiek ieturēta euro valūtā)
Akcijas, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

1) Banka negarantē ārpusbiržas ASV akciju pirkšanu/pārdošanu - tirdzniecība pēc individuāla pieprasījuma; Papildus Hard-to-Borrow fee komisija var tikt piemērota īsajām pozīcijām

2) Jā nav tiešas piekļuves tirgum

3) Iegādājoties aktīvus GBP valūtā papildus tiek iekasēta Lielbritānijas valsts nodeva (stamp duty) 0,5% apmērā no pirkuma apjoma, kā arī PMT Levy 1 GBP apmērā par katru transakciju

4) Iegādājoties Francijas uzņēmumu akcijas, kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0,3% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas. Iegādājoties Itālijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz 500 miljonus eiro, tiek ieturēts Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas 0,1% apmērā regulētos tirgos un 0,2% pārejos. Iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0,2% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas

5) Iegādājoties Īrijas uzņēmumu akcijas papildus tiek ieturēta valsts nodeva (stamp duty) 1% apmērā no pirkuma apjoma

6) Papildus tiek ieturēts tirdzniecības nodoklis (Sales Tax) 0,2% apmērā no pārdošanas darījuma summas

7) Papildus tiek ieturēta zīmognodeva (stamp duty) 0,13% apmērā no darījuma summas

Parādsaistības

Valsts parādsaistības EUR vai USD
0,10%, min. 50 EUR / USD
Korporatīvas parādsaistības EUR vai USD
0,15%, min. 50 EUR / USD
Parādsaistības, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

Atvasinātie instrumenti

Akciju iespējas līgumi

ASV (OCC/CBOE/CME/CBOT)1
3,5 USD, min. 35 USD
Lielbritānija (Euronext)1
4 GBP, min. 35 GBP
Eirozonas valstis (EUREX/Euronext)1
4 EUR, min. 35 EUR
Šveice (EUREX)1
4 CHF, min. 35 CHF

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi tiem

ASV, Eirozona, Lielbritānija, Šveice, ja kopējais līgumu apgrozījums2:
 
   līdz 100 līgumiem
19 vienības līguma valūtā / par pusi
   no 101 līdz 500 līgumiem
15 vienības līguma valūtā / par pusi
   virs 501 līgumiem
11 vienības līguma valūtā / par pusi
LME (London Metal Exchange) kotēti līgumi
25 USD par līgumu/par pusi

1) Par iespējas līgumu piegādi un izpildi tiek ieturētas standartas komisijas un nodokļi kā par operācijām ar akcijām

2) Komisiju skala tiek piešķirta nākošajam mēnesim, balstoties uz tekošā mēneša rezultātiem

Ieguldījumu fondu daļas

Darījumi ar trešo personu fondu daļām

- Tiek ieturēta transakcijas valūta

- Papildus klienta komisijas maksai Banka var saņemt pamudinājumus no trešajām pusēm atsevišķu līgumu ietvaros.

Pirkšana
1,5%, min. 500 EUR
Pārdošana
1%, min. 500 EUR

Elektroniskās tirdzniecības platformas

Tirdzniecības platforma Rietumu FX

- Tieša piekļuve tirdzniecībai ar valūtu, metāliem, energonesējiem un cenu starpību līgumiem (CFD). Rietumu FX tirdzniecības nosacījumi (www.rietumu.com/lv/person/trading/currency/currency-terms)

- Minimālais depozīts platformu atvēršanai 1 000 EUR

Кomisija no darījumu summas
0,025%
Rīkojumu izpilde pa tālruni
+ 50 EUR

Investīciju konta apkalpošana

Finanšu instrumentu konta apkalpošana1, 2, 3, 4
0,25% gadā
Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi5, 6
0,3%, min. 75 EUR
Iekšbankas finanšu instrumentu pārvedumi
pēc vienošanās
Komisijas maksa par Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšanu klienta finanšu instrumenta pārvedumam uz/no bankas speciālās nominālās turēšanas konta Euroclear7
100 EUR
Dalība korporatīva notikumā (Balsošana sapulcē)
55 EUR
Dalība korporatīva notikumā (izņemot balsošanu sapulcē)
28 EUR
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
Komisijas maksa tiek ieturēta saskaņā ar Bankas tarifiem sadaļā "Dokumentu un izziņu sagatavošana, apstrāde"
Komisijas maksa par valūtas maiņas instrukciju Euroclear3
11,50 EUR
Vērtspapīru konvertēšana
200 EUR
Komisijas maksa par katru kupona ienākumu un dividenžu maksājumu, ja klientam ir aktuālā nodokļa forma W-8BEN, W-8BEN-E un darījuma partneris sniedz šādu pakalpojumu Bankas klientiem3
50 EUR par maksājumu
Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā
150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi8
Subkonta atvēršana klientam pie bankas kontrahenta, pie kura notiek klienta aktīvu glabāšana (Nasdaq CSD (Latvija) u.c.)
200 EUR
Klienta katra nodokļu jautājuma izskatīšana notiek individuāli
min. 150 EUR + PVN
Darījumu apstiprinājumu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Iknedēļas izrakstu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Izrakstu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus
pasta izdevumi

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības,ja vien nav panākta cita vienošanās

2) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā

3) Vai ekvivalents citā valūtā

4) Izņemot to klientu finanšu instrumentu kontu apkalpošanu, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko nosaka Bankas darījumu partneru prasības un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) normatīvie akti. Šajā gadījumā Banka analizē darījumu partneru un/vai ES normatīvo aktu prasības, un maksa par finanšu instrumentu konta apkalpošanu būs 0,5% gadā

5) No aktīva tirgus vērtības

6) Par NND turēto aktīvu pārvešanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju

7) Saskaņā ar depozitārija Euroclear prasībām par finanšu instrumentu segregāciju, Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšana var būt obligāta un var tikt īstenota bez atsevišķa klienta rīkojuma. Gadījumā, ja klients iesniedz pieteikumu ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumam, papildus tiek iekasēta komisijas maksa par "Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi"

8) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem

Akcijas, ETF

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas (konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots.

ASV1, ja akciju cena:
   līdz 1 USD
2%, min. 100 USD
   1.01-3 USD
1%, min. 50 USD
   no 3.01 USD
0,025 USD par akciju, min. 50 USD
Kanāda
0,025 CAD par akciju, min. 50 CAD
Kanāda 2
0,035 CAD par akciju, min. 50 CAD
Lielbritānija3
0,2%, min. 50 GBP/ EUR/ USD
LSE IOB
0,25%, min. 50 USD
Eirozonas valstis (izņemot Austriju, Grieķiju, Itāliju, Spāniju, Somiju, Vāciju)4, 5
0,2%, min. 50 EUR
Austrija
0,2%, min. 75 EUR
Somija
0,2%, min. 75 EUR
Itālija
0,2%, min. 75 EUR
Grieķija (pirkšana/pārdošana)6
0,5% / 1%, min. 75 EUR
Vācija (izņemot Xetra Frankfurt)
2%, min. 100 EUR
Spānija
0,2%, min. 75 EUR
Xetra Frankfurt
0,2%, min. 50 EUR
Norvēģija
0,25%, min. 860 NOK
Polija
0,25%, min. 250 PLN
Dānija
0,2%, min. 565 DKK (tiek ieturēta euro valūtā)
Šveice
0,2%, min. 50 CHF
Zviedrija
0,2%, min. 895 SEK
Austrālija
0,25%, min. 125 AUD (tiek ieturēta euro valūtā)
Japāna
0,25%, min. 12 500 JPY
Honkonga7
0,5%, min. 1245 HKD (tiek ieturēta euro valūtā)
Singapūra
0,4%, min. 110 SGD (tiek ieturēta euro valūtā)
Akcijas, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

1) Banka negarantē ārpusbiržas ASV akciju pirkšanu/pārdošanu - tirdzniecība pēc individuāla pieprasījuma; Papildus Hard-to-Borrow fee komisija var tikt piemērota īsajām pozīcijām

2) Jā nav tiešas piekļuves tirgum

3) Iegādājoties aktīvus GBP valūtā papildus tiek iekasēta Lielbritānijas valsts nodeva (stamp duty) 0,5% apmērā no pirkuma apjoma, kā arī PMT Levy 1 GBP apmērā par katru transakciju

4) Iegādājoties Francijas uzņēmumu akcijas, kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0,3% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas. Iegādājoties Itālijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz 500 miljonus eiro, tiek ieturēts Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas 0,1% apmērā regulētos tirgos un 0,2% pārejos. Iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0,2% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas

5) Iegādājoties Īrijas uzņēmumu akcijas papildus tiek ieturēta valsts nodeva (stamp duty) 1% apmērā no pirkuma apjoma

6) Papildus tiek ieturēts tirdzniecības nodoklis (Sales Tax) 0,2% apmērā no pārdošanas darījuma summas

7) Papildus tiek ieturēta zīmognodeva (stamp duty) 0,13% apmērā no darījuma summas

Parādsaistības

Valsts parādsaistības EUR vai USD
0,10%, min. 50 EUR / USD
Korporatīvas parādsaistības EUR vai USD
0,15%, min. 50 EUR / USD
Parādsaistības, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

Atvasinātie instrumenti

Akciju iespējas līgumi

ASV (OCC/CBOE/CME/CBOT)1
3,5 USD, min. 35 USD
Lielbritānija (Euronext)1
4 GBP, min. 35 GBP
Eirozonas valstis (EUREX/Euronext)1
4 EUR, min. 35 EUR
Šveice (EUREX)1
4 CHF, min. 35 CHF

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi tiem

ASV, Eirozona, Lielbritānija, Šveice, ja kopējais līgumu apgrozījums2:
 
   līdz 100 līgumiem
19 vienības līguma valūtā / par pusi
   no 101 līdz 500 līgumiem
15 vienības līguma valūtā / par pusi
   virs 501 līgumiem
11 vienības līguma valūtā / par pusi
LME (London Metal Exchange) kotēti līgumi
25 USD par līgumu/par pusi

1) Par iespējas līgumu piegādi un izpildi tiek ieturētas standartas komisijas un nodokļi kā par operācijām ar akcijām

2) Komisiju skala tiek piešķirta nākošajam mēnesim, balstoties uz tekošā mēneša rezultātiem

Ieguldījumu fondu daļas

Darījumi ar trešo personu fondu daļām

- Tiek ieturēta transakcijas valūta

- Papildus klienta komisijas maksai Banka var saņemt pamudinājumus no trešajām pusēm atsevišķu līgumu ietvaros.

Pirkšana
1,5%, min. 500 EUR
Pārdošana
1%, min. 500 EUR

Elektroniskās tirdzniecības platformas

Tirdzniecības platforma Rietumu FX

- Tieša piekļuve tirdzniecībai ar valūtu, metāliem, energonesējiem un cenu starpību līgumiem (CFD). Rietumu FX tirdzniecības nosacījumi (www.rietumu.com/lv/person/trading/currency/currency-terms)

- Minimālais depozīts platformu atvēršanai 1 000 EUR

Кomisija no darījumu summas
0,025%
Rīkojumu izpilde pa tālruni
+ 50 EUR

Investīciju konta apkalpošana

Finanšu instrumentu konta apkalpošana1, 2, 3, 4
0,25% gadā
Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi5, 6
0,3%, min. 75 EUR
Iekšbankas finanšu instrumentu pārvedumi
pēc vienošanās
Komisijas maksa par Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšanu klienta finanšu instrumenta pārvedumam uz/no bankas speciālās nominālās turēšanas konta Euroclear7
100 EUR
Dalība korporatīva notikumā (Balsošana sapulcē)
55 EUR
Dalība korporatīva notikumā (izņemot balsošanu sapulcē)
28 EUR
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
Komisijas maksa tiek ieturēta saskaņā ar Bankas tarifiem sadaļā "Dokumentu un izziņu sagatavošana, apstrāde"
Komisijas maksa par valūtas maiņas instrukciju Euroclear3
11,50 EUR
Vērtspapīru konvertēšana
200 EUR
Komisijas maksa par katru kupona ienākumu un dividenžu maksājumu, ja klientam ir aktuālā nodokļa forma W-8BEN, W-8BEN-E un darījuma partneris sniedz šādu pakalpojumu Bankas klientiem3
50 EUR par maksājumu
Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā
150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi8
Subkonta atvēršana klientam pie bankas kontrahenta, pie kura notiek klienta aktīvu glabāšana (Nasdaq CSD (Latvija) u.c.)
200 EUR
Klienta katra nodokļu jautājuma izskatīšana notiek individuāli
min. 150 EUR + PVN
Darījumu apstiprinājumu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Iknedēļas izrakstu nosūtīšana, izmantojot e-pastu vai faksu
bez maksas
Izrakstu nosūtīšana, izmantojot pasta pakalpojumus
pasta izdevumi

1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības,ja vien nav panākta cita vienošanās

2) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā

3) Vai ekvivalents citā valūtā

4) Izņemot to klientu finanšu instrumentu kontu apkalpošanu, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko nosaka Bankas darījumu partneru prasības un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) normatīvie akti. Šajā gadījumā Banka analizē darījumu partneru un/vai ES normatīvo aktu prasības, un maksa par finanšu instrumentu konta apkalpošanu būs 0,5% gadā

5) No aktīva tirgus vērtības

6) Par NND turēto aktīvu pārvešanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju

7) Saskaņā ar depozitārija Euroclear prasībām par finanšu instrumentu segregāciju, Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšana var būt obligāta un var tikt īstenota bez atsevišķa klienta rīkojuma. Gadījumā, ja klients iesniedz pieteikumu ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumam, papildus tiek iekasēta komisijas maksa par "Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi"

8) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem

Akcijas, ETF

Komisija tiek ieturēta procentos no darījuma summas, vai par 1 akciju. Papildus var tikt ieturētas piemērotās aģentu komisijas, ikgadējās depozitāriju maksas, akcionāru apkalpošanas un pārbaudes maksas, transakcijas maksas (konvertēšana, emisija), u.c., ieskaitot PVN, ja tāds tiek piemērots.

ASV1, ja akciju cena:
   līdz 1 USD
2%, min. 100 USD
   1.01-3 USD
1%, min. 50 USD
   no 3.01 USD
0,025 USD par akciju, min. 50 USD
Kanāda
0,025 CAD par akciju, min. 50 CAD
Kanāda 2
0,035 CAD par akciju, min. 50 CAD
Lielbritānija3
0,2%, min. 50 GBP/ EUR/ USD
LSE IOB
0,25%, min. 50 USD
Eirozonas valstis (izņemot Austriju, Grieķiju, Itāliju, Spāniju, Somiju, Vāciju)4, 5
0,2%, min. 50 EUR
Austrija
0,2%, min. 75 EUR
Somija
0,2%, min. 75 EUR
Itālija
0,2%, min. 75 EUR
Grieķija (pirkšana/pārdošana)6
0,5% / 1%, min. 75 EUR
Vācija (izņemot Xetra Frankfurt)
2%, min. 100 EUR
Spānija
0,2%, min. 75 EUR
Xetra Frankfurt
0,2%, min. 50 EUR
Norvēģija
0,25%, min. 860 NOK
Polija
0,25%, min. 250 PLN
Dānija
0,2%, min. 565 DKK (tiek ieturēta euro valūtā)
Šveice
0,2%, min. 50 CHF
Zviedrija
0,2%, min. 895 SEK
Austrālija
0,25%, min. 125 AUD (tiek ieturēta euro valūtā)
Japāna
0,25%, min. 12 500 JPY
Honkonga7
0,5%, min. 1245 HKD (tiek ieturēta euro valūtā)
Singapūra
0,4%, min. 110 SGD (tiek ieturēta euro valūtā)
Akcijas, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

1) Banka negarantē ārpusbiržas ASV akciju pirkšanu/pārdošanu - tirdzniecība pēc individuāla pieprasījuma; Papildus Hard-to-Borrow fee komisija var tikt piemērota īsajām pozīcijām

2) Jā nav tiešas piekļuves tirgum

3) Iegādājoties aktīvus GBP valūtā papildus tiek iekasēta Lielbritānijas valsts nodeva (stamp duty) 0,5% apmērā no pirkuma apjoma, kā arī PMT Levy 1 GBP apmērā par katru transakciju

4) Iegādājoties Francijas uzņēmumu akcijas, kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0,3% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas. Iegādājoties Itālijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz 500 miljonus eiro, tiek ieturēts Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas 0,1% apmērā regulētos tirgos un 0,2% pārejos. Iegādājoties Spānijas uzņēmumu akcijas, depozitārija sertifikātus (piemēram, ADR un GDR ), kuru kapitalizācija pārsniedz vienu miljardu eiro, tiek ieturēts 0,2% Finanšu Darījumu Nodoklis no ieguldītās summas

5) Iegādājoties Īrijas uzņēmumu akcijas papildus tiek ieturēta valsts nodeva (stamp duty) 1% apmērā no pirkuma apjoma

6) Papildus tiek ieturēts tirdzniecības nodoklis (Sales Tax) 0,2% apmērā no pārdošanas darījuma summas

7) Papildus tiek ieturēta zīmognodeva (stamp duty) 0,13% apmērā no darījuma summas

Parādsaistības

Valsts parādsaistības EUR vai USD
0,10%, min. 50 EUR / USD
Korporatīvas parādsaistības EUR vai USD
0,15%, min. 50 EUR / USD
Parādsaistības, kas denominētas citās valūtās
pēc vienošanās

Atvasinātie instrumenti

Akciju iespējas līgumi

ASV (OCC/CBOE/CME/CBOT)1
3,5 USD, min. 35 USD
Lielbritānija (Euronext)1
4 GBP, min. 35 GBP
Eirozonas valstis (EUREX/Euronext)1
4 EUR, min. 35 EUR
Šveice (EUREX)1
4 CHF, min. 35 CHF

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi tiem

ASV, Eirozona, Lielbritānija, Šveice, ja kopējais līgumu apgrozījums2:
 
   līdz 100 līgumiem
19 vienības līguma valūtā / par pusi
   no 101 līdz 500 līgumiem
15 vienības līguma valūtā / par pusi
   virs 501 līgumiem
11 vienības līguma valūtā / par pusi
LME (London Metal Exchange) kotēti līgumi
25 USD par līgumu/par pusi

1) Par iespējas līgumu piegādi un izpildi tiek ieturētas standartas komisijas un nodokļi kā par operācijām ar akcijām

2) Komisiju skala tiek piešķirta nākošajam mēnesim, balstoties uz tekošā mēneša rezultātiem

Ieguldījumu fondu daļas

Darījumi ar trešo personu fondu daļām

- Tiek ieturēta transakcijas valūta

- Papildus klienta komisijas maksai Banka var saņemt pamudinājumus no trešajām pusēm atsevišķu līgumu ietvaros.

Pirkšana
1,5%, min. 500 EUR
Pārdošana
1%, min. 500 EUR

Elektroniskās tirdzniecības platformas

Tirdzniecības platforma Rietumu FX

- Tieša piekļuve tirdzniecībai ar valūtu, metāliem, energonesējiem un cenu starpību līgumiem (CFD). Rietumu FX tirdzniecības nosacījumi (www.rietumu.com/lv/person/trading/currency/currency-terms)

- Minimālais depozīts platformu atvēršanai 1 000 EUR

Кomisija no darījumu summas
0,025%
Rīkojumu izpilde pa tālruni
+ 50 EUR