Ieguldītāju aizsardzības sistēma

AS „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) ir ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībniece saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Kas ir ieguldītāju aizsardzības sistēma?

Ieguldītāju aizsardzības sistēma (turpmāk – Sistēma) ir pasākumu kopums, kas vērsts uz Bankas klientu interešu aizsardzību un Bankas klientu iespēju saņemt kompensāciju gadījumā, ja Banka nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret savu klientu.

Kādos gadījumos Bankas klients var pieteikties kompensācijas saņemšanai?

Bankas klients ir tiesīgs pieteikties kompensācijas saņemšanai, ja klienta finanšu instrumenti, kas izvietoti Bankā, ir neatgriezeniski pazuduši, vai ja Banka pilnīgi vai daļēji nav izpildījusi ieguldījumu pakalpojumu, kā rezultātā Bankas klients cietis zaudējumus.

Cik lielu kompensāciju ir tiesīgs saņemt Bankas klients?

Katram Bankas klientam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski zudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījuši neizpildīti ieguldījumu pakalpojumi, bet ne vairāk kā EUR 20 000. Kompensācija tiek izmaksāta euro valūtā.

Kādos gadījumos klients nav tiesīgs saņemt kompensāciju?

Kompensācija netiek izmaksāta:

  1. klientam par darījumiem, kuru sakarā ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
  2. Sistēmas dalībniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām vai citiem ieguldītājiem, kas darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji;
  3. klientiem, kuri ir vienā koncernā ar Sistēmas dalībnieku;
  4. pensiju fondiem;
  5. valstij un pašvaldībām;
  6. Sistēmas dalībnieka valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam un šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam un šā dienesta locekļiem, citiem Sistēmas dalībnieka darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt Sistēmas dalībnieka darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā 5% no Sistēmas dalībnieka kapitāla;
  7. personām, kuras ir atbildīgas par Ieguldītāju aizsardzības likumā noteikto Sistēmas dalībnieku grāmatvedības dokumentu revīziju;
  8. personām, kuras ir 6. un 7.punktā minēto personu pirmās pakāpes radinieki vai laulātie;
  9. personām, kuras darbojas 7.punktā minēto personu vārdā;
  10. personām, par kurām Latvijas Banka konstatējusi, ka, pamatojoties uz individuāli noslēgta līguma īpašiem noteikumiem, tās ir saņēmušas augstas procentu likmes vai finansiālas koncesijas vai izraisījušas, vai izmantojušas savā labā apstākļus, kas Sistēmas dalībniekam ir radījuši finansiālas grūtības vai veicinājuši tā finansiālā stāvokļa pasliktināšanos.

Banka vērš savu klientu uzmanību, ka ieguldītāju aizsardzības sistēma netiek piemērota, ja klients cieš zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai ja klientam piederošie finanšu instrumenti ir kļuvuši nelikvīdi.

Kompensācijas pieteikuma iesniegšanas kārtība

Lai pieteiktos kompensācijai, Bankas klientam ir jāiesniedz Latvijas Bankai pieteikums kompensācijas saņemšanai. Pieteikums kompensācijas saņemšanai Latvijas Bankai ir jāiesniedz gada laikā, kopš Bankas klientam kļuvis zināms, ka Banka nav izpildījusi savas saistības, bet ne vēlāk kā 5 gadus no saistību neizpildes dienas.

Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likums ir pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=55829&mode=KDOC