Informācija patērētājiem par kontu maiņas pakalpojumu

Kontu maiņas pakalpojums ir pakalpojums, kura ietvaros saskaņā ar pieprasījumu, ko patērētājs iesniedz saņemošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, nododošais maksājumu pakalpojuma sniedzējs nodod konta maiņai nepieciešamo informāciju saņemošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam (ja tie abi sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā un patērētāja maksājumu konti ir euro valūtā) un tiek pārcelti regulārie maksājuma rīkojumi un/vai, ja iespējams, ienākošie maksājumi no patērētāja konta pie nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja uz kontu, kas patērētājam ir atvērts pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, neslēdzot kontu pie nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai slēdzot un pārskaitot jebkuru pozitīvo naudas līdzekļu atlikumu uz jauno kontu, kas atvērts pie saņemošā maksājumu pakalpojuma sniedzēja.

Konta maiņas pakalpojuma ietvaros AS „Rietumu Banka”, kā saņemošais pakalpojuma sniedzējs, piemēro komisijas maksas par regulāro maksājuma rīkojumu reģistrāciju atbilstoši tarifiem.

AS „Rietumu Banka” informē, ka konta maiņas pakalpojuma ietvaros nav iespējams pārnest e-rēķinu apmaksas pakalpojumus, jo e-rēķinu apmaksas pakalpojumus saviem klientiem Banka nesniedz.

Maksājumu kontu maiņas procesa apraksts

1. Patērētājs:

personīgi ierodas pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja un informē, ka vēlas veikt kontu maiņu, parakstot un iesniedzot saņemošajam maksājumu pakalpojuma sniedzējam rakstveida kontu maiņas pieprasījumu, kurā norāda:

 • konkrētus ienākošos kredīta pārvedumus un kredīta pārvedumu regulāro maksājumu rīkojumus, uz kuriem tiks attiecināta maiņa;
 • to, vai vēlas aizvērt pie nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērto kontu un izpildīt visus ar kontu saistītos maksājumu pakalpojumus no konta, kas atvērts pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja;
 • datumu (ir jābūt darba dienā), no kura kredīta pārvedumu regulāro maksājumu rīkojumus izpilda no maksājumu konta, kas atvērts vai tiek turēts pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, bet ne ātrāk kā 13. darba dienā no konta maiņas pieprasījuma iesniegšanas saņemošajam maksājuma pakalpojuma sniedzējam.

Svarīgi atcerēties, ka par katru kontu, kurš patērētājam atvērts pie nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja un ar kuru saistītos maksājumu pakalpojumus patērētājs vēlas nodot saņemošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāiesniedz atsevišķs kontu maiņas pieprasījums.

Patērētājam ir tiesības saņemt kontu maiņas pieprasījuma kopiju bez maksas.

2. Saņemošais maksājumu pakalpojuma sniedzējs:

 • nodrošina patērētājam iespēju iepazīties ar informāciju par maksājumu kontu maiņu, t.sk. paskaidro patērētājam, kādos gadījumos nav iespējams veikt konta maiņu;
 • identificē patērētāju;
 • pieņem no patērētāja kontu maiņas pieprasījumu;
 • atver patērētājam maksājumu kontu, ja tas nav jau izdarīts iepriekš;
 • 2 darba dienu laikā no kontu maiņas pieprasījuma pieņemšanas dienas nosūta nododošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam pieprasījumu ar lūgumu veikt kontu maiņas pieprasījumā norādītos uzdevumus.

3. Nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs:

pēc saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma un kontu maiņas pieprasījuma kopijas saņemšanas vispirms pārbauda, vai nepastāv izslēdzošie apstākļi kontu maiņai – tie ir jebkuri apstākļi, kuru dēļ nav iespējams izpildīt kontu maiņas pieprasījumā un šeit norādītos uzdevumus, t.sk. (bet ne tikai) ar patērētāja kontu saistīts kreditēšanas līgums un līgums par finanšu nodrošinājuma sniegšanu nododošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

Ja pastāv izslēdzošie apstākļi kontu maiņai, nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs 5 darba dienu laikā informē saņemošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, ka maksājumu kontu maiņu nav iespējams veikt. Jāņem vērā, ka informāciju par iemesliem, kas bijuši par šķērsli kontu maiņai, nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs var izpaust tikai pašam patērētājam.

Ja nepastāv nekādi izslēdzošie apstākļi kontu maiņas pieprasījumā norādīto uzdevumu izpildei, nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs atbilstoši kontu maiņas pieprasījumā norādītajam veic šādas darbības:

 • 5 darba dienu laikā bez maksas nodod saņemošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam informāciju par patērētāju, kurā iekļauj:
  • sarakstu ar esošajiem kredīta pārveduma regulāro maksājumu rīkojumiem, uz kuriem tiek attiecināta maiņa;
  • informāciju par ienākošajiem kredīta pārvedumiem un to periodiskumu, kas iepriekšējo 13 mēnešu laikā veikti patērētāja maksājumu kontā;
  • informāciju par tirgotāju iesūtītajiem e-rēķiniem, kas tiek atspoguļoti patērētājam, un e-rēķiniem, par kuriem patērētājs ar nododošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju ir noslēdzis līgumu par e-rēķinu automātisku/regulāru apmaksu;
 • kontu maiņas pieprasījumā norādītajā datumā pārtrauc pieņemt ienākošos kredīta pārvedumus uz maksājumu kontu, ja nevar nodrošināt ienākošo kredīta pārvedumu automatizētu pārvirzīšanu uz kontu maiņas pieprasījumā norādīto maksājumu kontu pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt patērētājam pakalpojumu pēc maksājumu pārtraukšanas sešus mēnešus informēt maksātāju vai maksājuma saņēmēju par maksājuma darījuma nepieņemšanas iemeslu;
 • atceļ regulārā maksājuma rīkojumus no kontu maiņas pieprasījumā norādītā datuma;
 • kontu maiņas pieprasījumā norādītajā datumā pārskaita jebkādu atlikušo pozitīvo atlikumu no maksājuma konta uz maksājumu kontu, kas atvērts pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja;
 • kontu maiņas pieprasījumā norādītajā datumā slēdz maksājumu kontu, ja patērētājam minētajā maksājumu kontā nav nekādu nenokārtotu saistību un ir pabeigtas pārējās pieprasījumā norādītās darbības. Ja šādas neizpildītas saistības patērētājam neļauj slēgt maksājumu kontu, nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē patērētāju.

4. Saņemošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs:

5 darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis pieprasīto informāciju no nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, saskaņā ar kontu maiņas pieprasījumā un saņemtajā informācijā norādīto veic šādas darbības:

 • sagatavo patērētāja pieprasītos kredīta pārvedumu regulārā maksājuma rīkojumus un izpilda tos, sākot ar kontu maiņas pieprasījumā norādīto datumu;
 • sniedz kontu maiņas pieprasījumā norādītajiem maksātājiem maksājumu izpildei nepieciešamo informāciju par patērētāja maksājumu kontu pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, ja patērētājs pilnvarojis saņemošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju šo informāciju sniegt maksātājiem. Ja saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā nav visa informācija, kas nepieciešama kontu maiņas pieprasījumā norādīto maksātāju informēšanai, tas trūkstošo informāciju pieprasa patērētājam;
 • nosūta patērētājam standarta vēstuli, kurā sniegta sīkāka informācija par maksājuma kontu un kontu maiņas pieprasījumā norādīto sākuma datumu, ja patērētājs nav pilnvarojis saņemošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju iepriekšējā punktā norādīto informāciju sniegt maksātājiem.

5. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

Sūdzība par procesu ir jāiesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centram (www.ptac.gov.lv). Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata patērētāju sūdzības saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

6. Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Jebkuram Latvijas banku un krājaizdevu sabiedrību klientam – gan fiziskām, gan juridiskām personām – saskaņā ar Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likumu, tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz EUR 100 000 (Simts tūkstoši euro) katrā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā). Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu, algu kontu, krājkontu, naudas kontu u. c. kontu atlikumiem. Banka ir Noguldījumu garantiju fonda dalībniece. Latvijas Banka izmaksā garantēto atlīdzību Klientiem, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir iesnieguši savas prasības likvidatoram vai administratoram un kuru prasības likvidators vai administrators ir atzinuši.

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums ir pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=274737