Kas ir bankas garantija?

Garantija ir neatsaucama bankas apņemšanās samaksāt noteiktu summu garantijas saņēmējam (beneficiāram), ja puse, par kuru ir izsniegta garantija (principāls), nav izpildījusi savas līgumsaistības.

Banka garantē garantijas vēstulē norādītās summas izmaksu beneficiāram pēc tā pirmā pieprasījuma ar noteikumu, ka pieprasījums atbilst garantijas nosacījumiem.

Pušu sadarbību garantiju jomā regulē „Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi”, ko izstrādājusi Starptautiskā tirdzniecības palāta Parīzē, publikācija nr. 758, 2010. gada redakcija (URDG758).

Kādas garantijas izsniedz banka?

Avansa maksājuma atmaksas garantija nodrošina avansa maksājuma atmaksu beneficiāram, ja principāls neizpildīs savas līgumsaistības.

Maksājuma garantija nodrošina principāla maksājumu saistību izpildi atbilstoši līguma noteikumiem.

Saistību izpildes garantija nodrošina garantijā noteikto naudas summas samaksu beneficiāram, ja principāls neizpilda līguma noteikumus.

Tendera vai konkursa garantija nodrošina iepirkuma dalībnieka saistību izpildi saskaņā ar konkursa noteikumiem.

Kas var kalpot par nodrošinājumu?

  • naudas nodrošinājums
  • depozīts
  • cita veida nodrošinājums atbilstīgi bankas kredītu politikai

Kas ir nepieciešams, lai saņemtu garantiju?

Klientam ir jāiesniedz bankai aizpildīts rīkojums par garantijas vēstules izsniegšanu un dokuments, kura saistību izpildi nodrošinās garantija (līgums / tendera dokumentācija / vai cits dokuments), jāiemaksā kontā naudas nodrošinājums vai jāvienojas ar banku par citu nodrošinājuma veidu.

Anna Merenkova, CDCS
+371 6702 5249