Darbinieku attīstība

Banka iegulda darbinieku attīstībā un izaugsmē. Struktūrvienību vadītāji aktīvi veicina darbinieku profesionālo izaugsmi un atbalsta viņu nodomu mācīties un pilnveidot savu kompetenci un prasmes dažādās apmācībās, semināros un konferencēs, tajā skaitā, veicinot darbinieku izpratni par ilgtspējas jautājumiem.

Darbinieku labbūtība

Darbinieki ir Bankas lielākā vērtība. Banka nodrošina darbiniekiem ērtus un ergonomiskus darba apstākļus, drošu darba vidi. Darbinieku produktivitāti un efektivitāti ietekmē viņu labbūtība, kas savukārt paaugstina darbinieku motivāciju un veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Vienādas iespējas

Gan pieņemot darbā jaunus darbiniekus, gan paaugstinot amatā esošos, Banka stingri ievēro taisnīguma un vienlīdzības principu, piedāvājot vienādu samaksu par vienādu darbu, balstoties uz profesionālo kompetenci, zināšanām, prasmēm un dzīves pieredzi, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, reliģijas, vecuma, dzimumorientācijas.

Ģimenei draudzīga darbavieta

Rietumu Banka ir atzīta par "Ģimenei draudzīgu darbavietu” programmas ietvaros, ko īsteno Sabiedrības integrācijas fonds. Banka veido darba apstākļus, kuri ir labvēlīgi gan darbiniekiem, gan viņu ģimenēm, attīstot šādu kultūru sabiedrībā kopumā. Vienlaikus Banka respektē privātās dzīves neaizskaramību un visas ģimenes formas. Bankā regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuros var piedalīties visa ģimene, organizētas ekskursijas, darbiniekiem ir brīvdienas īpašiem ģimenes notikumiem un citas priekšrocības.