Pazīsti savu klientu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Klientu padziļinātās izpētes normatīvajiem noteikumiem, kā arī pamatojoties uz Bāzeles komitejas rekomendācijām, Volfsbergas principiem, FATF (Finanšu darījumu darba grupas) rekomendācijām, korespondentbanku rekomendācijām un bankas iekšējām procedūrām, dibinot attiecības ar klientu, kā arī klientu apkalpošanas laikā banka ir tiesīga pieprasīt, bet klienta pienākums ir sniegt informāciju un dokumentus, kas pamato:

  • klienta un/vai patiesā labuma guvēja naudas līdzekļu avotu;
  • klienta personīgo vai saimniecisko darbību.

Banka ir arī tiesīga pieprasīt no klienta papildu informāciju un/vai dokumentus, kas ir saistīti ar konta atvēršanu un/vai tālākām darbībām ar kontu. Banka garantē saņemtās informācijas, kā arī klienta personības, viņa kontu, noguldījumu un darījumu konfidencialitāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros.