Noguldījumiem līdz 12 mēnešiem:

  • Noguldījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Klientam netiek izmaksāti procenti un tiek ieturēta komisijas maksa 0,10 (nulle, komats desmit) % apmērā no noguldījuma summas.
  • Steidzamā kārtībā – par noguldījuma izmaksu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc rakstiska rīkojuma iesniegšanas Bankā tiek ieturēta papildus komisijas maksa 0,10 (nulle, komats, desmit) % apmērā no noguldījuma summas.
  • Standarta kārtībā noguldījuma summa kopā ar procentiem (ja tādi ir) Klientam tiek izmaksāta pēc 7 (septiņām) dienām, termiņu skaitot no dienas, kad saņemts Klienta rakstisks rīkojums par noguldījuma izbeigšanu.
  • Ja noguldījuma izbeigšanas brīdī tika pārmaksāti noguldījuma procenti, Banka ietur pārmaksātos procentus no noguldījuma pamatsummas.


Noguldījumiem uz 1 gadu vai ilgāk:

  • Noguldījuma pirmstermiņa laušanas gadījumā pirmā gada laikā, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma, procenti netiek izmaksāti, un tiek ieturēta komisijas maksa 0,25% apmērā no noguldījuma summas.

Noguldījuma pirmstermiņa laušanas gadījumā pēc 1 gada, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma:

  • ja noguldījuma termiņš no izvietošanas datuma līdz laušanas brīdim, ir mazāks kā 1/2 no rīkojumā norādītā, tiek izmaksāti 25% no uzkrātajiem noguldījuma procentiem;
  • ja noguldījuma termiņš no izvietošanas datuma līdz laušanas brīdim, ir vienāds vai lielāks kā 1/2 no rīkojumā norādītā, tiek izmaksāti 50% no uzkrātajiem noguldījuma procentiem.

Noguldījuma summa kopā ar procentiem tiek izmaksāta pēc vienas kalendārās nedēļas pēc klienta rakstiska brīdinājuma saņemšanas par noguldījuma pirmstermiņa izbeigšanu.

  • Bankas klienti pēc vēlēšanās var arī ātrāk piekļūt saviem līdzekļiem pirmstermiņa noguldījuma laušanas gadījumā – ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc rakstveida pieteikuma iesniegšanas bankā. Par šo pakalpojumu tiek ieturēta papildus komisijas maksa 0,25% apmērā no noguldījuma summas (min. 100 eiro).

Ja noguldījuma laušanas brīdī noguldījumam ir bijuši pārmaksāti procenti, tie tiek ieturēti no pamata noguldījuma summas.