Finansējums tirdzniecībai

Kādiem nosacījumiem jāatbilst, lai saņemtu tirdzniecības finansējumu?

Tirdzniecības finansējumu var saņemt bankas klienti, kuriem ir stabils apgrozījums un ir vismaz viena gada pieredze konkrētās preces tirdzniecībā. Klienta līdzfinansējums ir no 50 % līdz 10 % (atkarībā no preces tipa un darījuma struktūras). Kā nodrošinājums var būt noliktavā vai ceļā esošas preces, kā arī prasījuma tiesības pret debitoriem, kas nodrošinātas ar bankas garantijām, apdrošināšanas polisēm vai dokumentārajiem akreditīviem. Kredītlīnijas minimālā summa ir 1 miljons eiro, maksimālā summa ir 25 miljoni eiro, termiņš – līdz 12 mēnešiem (ar iespēju to pagarināt).

Kādi ir tirdzniecības finansējuma pamatveidi?

Finansējums preču iepirkšanai

Banka finansē eksportam paredzētu preču iepirkuma darījumu, izsniedzot akreditīvus vai garantijas, vai banka veic avansa maksājumu saskaņotam ražotājam/piegādātājam. Finansējumu piešķir no avansa maksājuma apmaksas vai preču iekraušanas brīža, līdz preču izvešanai no termināla (ieskaitot preču uzkrāšanu un glabāšanu banka pieņemamā terminālā), vai līdz apmaksas saņemšanai no preces gala pircēja.

Finansējums Baltijas valstu un Melnas jūras reģionā noliktavās

Banka finansē tirdzniecības uzņēmumu pret preču, kas atrodas ar banku saskaņotā muitas noliktavā, terminālā vai atbildīgas glabāšanas noliktavā, ķīlu. Uzņēmums kredītā var saņemt noteiktu daļu no ieķīlāto preču vērtības. Pēc kredītlīnijas attiecīgās daļas dzēšanas, tirdzniecības uzņēmums savā īpašumā var saņemt preces noliktavā. Atsevišķos gadījumos šīs finansējuma tips var būt papildināts ar “Finansējumu pret konosamentu”

Finansējums pret konosamentu

Tirdzniecības uzņēmums iepērk preces par saviem vai piegādātāja līdzekļiem. Pēc preču nosūtīšanas apstiprinošu konosamentu saņemšanas un to uzrādīšanas bankā, tirdzniecības uzņēmums saņem finansējumu, kas jānodzēš līdz brīdim, kad preces piegādātas galamērķa ostā, gala pircēja apmaksas saņemšanas brīdī vai, izvietojot preces iepriekš saskaņotā muitas noliktavā, terminālā vai atbildīgas glabāšanas noliktavā, līdz brīdim, kad preces tiek izsniegtas no noliktavas.

Maksājuma atlikšanas finansējums

Banka finansē tirdzniecības uzņēmumu uz visu termiņu, uz kādu tā savam partnerim (preču pircējam) piešķīrusi atlikto maksājumu. Pircēja saistībām šajā gadījumā jābūt nodrošinātām ar apdrošināšanas polisi, akreditīvu vai ar bankas garantiju, kas ir pieņemama bankai.

Dmitrijs Bondarenko
+371 6700 5581