Pamatjautājumi un atbildes par sankcijām

Kas ir sankcijas?

Sankcijas – starptautisku publisko tiesību noteikti un starptautisku organizāciju un/vai valstu apstiprināti ierobežojoši pasākumi attiecībā uz noteiktām valstīm, konkrētiem sankciju subjektiem (piemēram: teroristi; kara un politiskos noziegumos apsūdzētas personas; ekstrēmistu organizācijas utt.) vai noteiktām darbībām. Izšķir šādus sankciju veidus:

 • finanšu ierobežojumi – ierobežojumi attiecībā uz aktīviem, finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem, kas pieder vai ko kontrolē sankciju subjekts (fiziska persona/juridiska persona vai cits identificējams sankciju subjekts);
 • civiltiesiskie ierobežojumi – ierobežojumi attiecībā uz visa veida darījumiem ar ekonomiskajiem resursiem, ja šo darījumu rezultātā šādi resursi maina īpašniekus vai šo darījumu mērķis ir izdarīt tā, lai sankciju subjektam būtu pieejami naudas līdzekļi vai cita veida ekonomiskie resursi;
 • tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi – ierobežojumi sankciju subjektam, kas saistīti ar iebraukšanu, atrašanos un/vai valsts teritorijas šķērsošanu tranzītā, kā arī ierobežojumi attiecībā uz tūrisma pakalpojumu sniegšanu;
 • stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi – ierobežojums/ aizliegums pārdot, piegādāt, nodot, eksportēt vai kādā citā veidā atsvešināt vai darīt pieejamas sankciju subjektam stratēģiskas nozīmes vai citas noteiktā normatīvā aktā norādītas preces;
 • bruņojuma un ar bruņojumu saistītu preču embargo – ierobežojums/aizliegums pārdot, piegādāt, nodot, eksportēt sankciju subjektam militāriem mērķiem paredzētas preces.

Kādi normatīvie akti regulē klienta pienākumu ievērot sankcijas?

ANO Statūtu 7. nodaļa – juridisks ANO Drošības padomes sankciju ieviešanas pamatojums.

Līguma par ES 29. pants un līguma par ES darbību 215. pants – juridisks ES sankciju ieviešanas pamatojums.

Latvijas Republika ievieš ANO Drošības padomes pieņemtās sankcijas, ievērojot ES normatīvo aktus un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, kas nosaka, kas ES reglamentu noteiktās sankcijas ir obligātas izpildei un tās ir piemērojamas visā Latvijas Republikas teritorijā. Tā kā AS „Rietumu Banka” ir reģistrēta Latvijas Republikā (Eiropas Savienības valsts), Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un ANO Drošības padomes pieņemtie normatīvie akti un sankcijas ir tieši piemērojami un obligāti izpildei.

Kāpēc klientam, kas nav Latvijas Republikas/ASV rezidents, jāievēro ES/ANO/ASV ieviesto sankciju regulējošo dokumentu prasības?

AS „Rietumu Banka” sniedz finanšu pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar kredītiestādes darbības licenci, ko izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija (no 01.01.2023. – Latvijas Banka (www.bank.lv)), tāpēc klientu apkalpošana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā tas ir arī norādīts AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumos. Saskaņā ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma 7. punktu: no Līguma izrietošās Bankas un klienta tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas materiālās tiesības.

ASV sankcijas ir saistošas un obligātas izpildei ne tikai attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām, kurām ir ASV piederība, bet tās ir arī saistošas darījumiem ar ASV dolāriem. Ja klients veic maksājumus ASV dolāros un/vai iegādājas ASV emitentu ASV dolāros izteiktus vērtspapīrus, tad klienta tiešs pienākums ir ievērot ASV sankcijas, jo tieši klients ir darījuma puse, kā arī tas ir AS „Rietumu Banka” pienākums, jo AS „Rietumu Banka” ir finanšu iestāde, kas piedalās darījuma veikšanā.

Kāpēc Banka izstrādāja dokumentu „Klienta saistību apliecinājums ievērot nacionālās un starptautiskās sankcijas”?

AS „Rietumu Banka”, apkalpojot klientus, ievēro Latvijas Republikas un ES normatīvo aktu prasības, kā arī labākās pasaules prakses noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas ietvaros. Pēdējā laikā sankciju jautājums ir īpaši aktuāls finanšu iestāžu vidū. Banka veic darījumus klienta rīkojumā norādīto personu labā ar kontrahentu/ korespondentu starpniecību, tāpēc bankai jāsaprot un jāveic klienta un viņa darījumu analīze, jo tieši Banka ir finanšu līdzekļu nosūtītājs. Klients, parakstot un nosūtot Bankai apliecinājumu, apstiprina, ka viņš ir iepazīstināts ar sankciju režīmu un apņemas to ievērot, klienta darījumi atbilst normatīvo aktu prasībām un tiem ir tiesisks raksturs. Sankciju ievērošanas apliecinājuma parakstīšanas prakse ir ieviesta daudzās pasaules valstīs un ļauj finanšu iestādēm veikt klientu un viņu darījumu analīzi atbilstoši „Pazīsti savu klientu” prasībām.

Kam ir domāts dokuments „Klienta saistību apliecinājums ievērot nacionālās un starptautiskās sankcijas” un vai tas obligāti jāparaksta?

Dokuments „Klienta saistību apliecinājums ievērot nacionālās un starptautiskās sankcijas” domāts visiem AS „Rietumu Banka” klientiem, un tā parakstīšana ir obligāta.

Politika „Pazīsti savu partneri”

Banka aicina klientus saņemt informāciju par saviem sadarbības partneriem un par partneru darbības jomām pirms darījumu attiecību uzsākšanas un darījumu attiecību procesā (īpašu uzmanību pievēršot darījumiem, kuros ir iesaistītas personas no sankcijām pakļautiem reģioniem un jurisdikcijām). Tādejādi klients varēs pārliecināties par to, ka ar noteikto partneri veiktie darījumi nav pretrunā ar sankciju normatīvajiem aktiem.

Kādas sankcijas, kurām tiek pievērsta īpaša uzmanība, ir spēkā pašlaik?

 • ES un ASV ir ieviesusi sankcijas attiecībā uz konkrētām Krievijas un Ukrainas personām, kā arī citus ierobežojumus attiecībā uz noteiktām ekonomikas un darbības sfērām – tajā skaitā naftas ieguvi.
 • ES ir noteikusi ierobežojumus attiecībā uz Krievijas militāro rūpniecību un divejāda lietojuma preču un konkrētu tehnoloģiju eksportu uz Krieviju, ja tās paredzēts izmantot militāriem mērķiem.
 • ES un ASV ir ieviesusi sankcijas, kas aizliedz aizsardzības un enerģētikas uzņēmumu īstermiņa parādu finansēšanu (ar termiņu līdz 30/90 dienām) un darījumus ar jaunām akcijām, obligācijām un citiem finanšu instrumentiem, ja šo instrumentu emitents vai parādā finansējuma saņēmējs ir valsts bankas (Gazprombank (Газпромбанк), Vnešeconombank (Внешэкономбанк), Sberbank (Сбербанк), Krievijas Lauksaimniecības Banka (Российский Сельскохозяйственный банк) un VTB Banka (Банк ВТБ) (tajā skaitā Maskavas Banka (Банк Москвы)). Šie ierobežojumi attiecas uz iepriekš minēto banku un uzņēmumu saistītām personām (meitas sabiedrībām) (ja īpašuma tiesības pārsniedz 50%).
 • ES un ASV ir ieviesusi sankcijas attiecībā uz Krimu un Sevastopoli. Proti, sankcijas attiecas uz preču eksportu un importu, darījumiem ar nekustamo īpašum, tūrisma pakalpojumiem, investīcijām komercdarbībā, un Krimas un Sevastopoles enerģētikas, transporta un komunikācijas, gāzes, naftas un derīgo izrakteņu sfēru.
 • ES un ASV ir ieviesusi sankcijas pret neatzītajām Luhanskas un Doņeckas republiku vadības struktūrām.
 • ANO Drošības padome, ES un ASV regulāri publicē un uztur to personu sarakstus, ar kurām darījumi ir ierobežoti vai pilnībā aizliegti.
 • Valstu saraksts, pret kurām ES un ASV ir ieviesusi pamata un plašus aizliegumus: Krima, Sevastopole, Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Sudāna un Sīrija.

* Ar pilnu sankciju programmu un valstu sarakstu varat iepazīties, izmantojot zemāk norādītās interneta saites.

Sankciju pārkāpšanas sekas

Sodu par starptautisko sankciju neievērošanu nosaka Latvijas Republikas Krimināllikuma 84. pants. Par normatīvo aktu pārkāpšanu, kuri regulē ANO Drošības padomes, ES un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijā vai kuri nosaka un regulē Latvijas Republikas nacionālo sankciju darbību – Latvijā tiek paredzēts naudas sods vai brīvības atņemšana līdz astoņiem gadiem.

Noderīgas normatīvo aktu saites