Darba piedāvājumi

Piedāvājam darbu vienā no vadošajām un prestižākajām bankām Baltijas valstīs - AS “Rietumu Banka”.

Šodien AS “Rietumu Banka” ir viena no lielākajām Latvijas bankām un neapšaubāms līderis korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanas sfērā. AS “Rietumu Banka”, reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, [email protected], turpmāk tekstā – Banka, ir amata pretendentu personas datu pārzinis.

Banka apstrādā pretendenta identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā vai iegūtas darba intervijas laikā, ar mērķi veikt personāla atlasi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, Bankas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī uz normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Banka glabā informāciju par pretendentu 6 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstiski. Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Ja Banka nesazinās ar pretendentu 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, tiek uzskatīts, ka pretendents nav izturējis konkursu un ir saņēmis Bankas atteikumu nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības.

Banka izsludina konkursu uz šādiem amatiem:Mēs piedāvājam interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un radošā komandā, konkurētspējīgu atalgojumu, kā arī profesionālās izaugsmes un izglītošanās iespējas.

CV un pieteikuma vēstuli sūtiet uz [email protected].