Rietumu Banka apzinās un nopietni attiecās pret tēmām, kas ir saistītas ar vides, sociāliem un korporatīvās pārvaldības (ESG) jautājumiem, īstenojot savu mērķi – sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus mūsu personalizētās pieejas ietvaros, kuras pamatā ir klientu interešu ievērošana, kas ļauj izstrādāt un piedāvāt katram klientam piemērotus finanšu pakalpojumu risinājumus atbilstoši konkrēta klienta biznesa vajadzībām un personiskām prasībām.

ESG stratēģiskos mērķus izvirza Bankas Valde pieaicinot darbinieku, kas ir atbildīgs par ESG jautājumiem un realizē tos sadarbībā ar pārējām Bankas struktūrvienībām. Turklāt, Banka atbalsta holistisko pieeju ESG jautājumiem, pastāvīgi un regulāri pilnveidojot to.

Lielākā daļa ar biznesu saistīto lēmumu jau šobrīd tiek pieņemta ņemot vērā ESG kontekstu – tāda pieeja iekļauj sevī ar ESG saistītu risku ietekmes novērtēšanu, kuru pārvaldība pakāpeniski tiek integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Turklāt, iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas procesa ietvaros notiek regulārā lēmumu pieņemšanas ķēžu pārskatīšana ar mērķi integrēt tajās jaunas risku pārvaldīšanas metodes, tai skaitā saistītas ar ESG aspektiem Bankas darbībā.

Visi Bankas vecākā līmeņa vadītāji ir informēti par viņu pašu un viņu struktūrvienību atbildību par ESG politikās un rekomendācijās iekļauto normu ieviešanu un ievērošanu. Rietumu Bankas top-menedžeri šobrīd izej apmācības par ilgtspēju finanšu nozarē vienā no pasaules vadošām universitātēm.

Papildu iekšējiem normatīviem un labākajai praksei, Rietumu Banka savā darbā vadās arī pēc sekojošiem starptautiskiem standartiem un rekomendācijām:

  • UN Sustainable development goals
  • UN Principles of Responsible Investments
  • UN Environment programme Finance initiative
  • ECB Guide on climate-related and environmental risks
  • European Pillar Social Rights Action Plan
  • OECD Anti-Bribery and Corruption Guidance
  • BIS Climate-related risk drivers and their transmission channels