Rietumu Banka apzinās un nopietni attiecas pret tēmām, kas ir saistītas ar vides, sociāliem un korporatīvās pārvaldības (ESG) jautājumiem, īstenojot savu mērķi – sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus mūsu personalizētās pieejas ietvaros, kuras pamatā ir klientu interešu ievērošana, kas ļauj izstrādāt un piedāvāt katram klientam piemērotus finanšu pakalpojumu risinājumus atbilstoši konkrēta klienta biznesa vajadzībām un personīgām prasībām.

ESG stratēģiskos mērķus izvirza Bankas Valde, pieaicinot darbinieku, kas ir atbildīgs par ESG jautājumiem, un realizē tos sadarbībā ar pārējām Bankas struktūrvienībām. Turklāt Banka atbalsta holistisko pieeju ESG jautājumiem, pastāvīgi un regulāri pilnveidojot to.

Lielākā daļa ar biznesu saistīto lēmumu jau šobrīd tiek pieņemta, ievērojot ESG faktorus – tāda pieeja iekļauj sevī ar ESG saistītu risku ietekmes novērtēšanu, kuru pārvaldība pakāpeniski tiek integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Turklāt iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas procesa ietvaros notiek regulāra lēmumu pieņemšanas ķēžu pārskatīšana ar mērķi integrēt tajās jaunas risku pārvaldīšanas metodes, tai skaitā ESG aspektus Bankas darbībā.

Visi Bankas augstākā līmeņa vadītāji ir informēti par savu un pakļautībā esošo struktūrvienību atbildību par ESG politikās un rekomendācijās iekļauto normu ieviešanu un ievērošanu. Rietumu Bankas top-menedžeri šobrīd iziet apmācības par ilgtspēju finanšu nozarē vienā no pasaules vadošajām universitātēm.

Papildu iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un labākajai praksei Rietumu Banka savā darbā ievēro arī šādus starptautiskos standartus un rekomendācijas:

  • UN Sustainable development goals
  • UN Principles of Responsible Investments
  • UN Environment programme Finance initiative
  • ECB Guide on climate-related and environmental risks
  • European Pillar Social Rights Action Plan
  • OECD Anti-Bribery and Corruption Guidance
  • BIS Climate-related risk drivers and their transmission channels