Rietumu Banka mērķtiecīgi pievēršas ilgtspējas jautājumiem un aktīvi turpina ESG aspektu ieviešanu visos Bankas procesos, produktos un pakalpojumos atbilstoši Latvijas Bankas izstrādātajai Latvijas finanšu sektora ilgtspējas ceļakartei.

No ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam izvirzītajiem 17 mērķiem Banka ir identificējusi prioritāros mērķus, kas atrodas Bankas tiešā ietekmē, uzsvaru liekot uz darbinieku veselību un labbūtību, sociālo atbildību, rūpēm par apkārtējo vidi un labas pārvaldības principu ieviešanu:

Banka īsteno Ilgtspējas stratēģiju, kurā noteikti konkrēti pasākumi un prioritātes vides (E), sociālajā (S) un pārvaldības (G) jomās (kopā saukti – ESG principi). Ilgtspējas pārvaldes struktūra, kurā ietilpst ESG Darba grupa un Ilgtspējas projektu vadītājs, nodrošina ilgtspējas pasākumu un prioritāšu īstenošanu sadarbībā ar Bankas struktūrvienībām un iesaistītajām pusēm (stakeholders).

Bankas mērķis ir veicināt savu produktu un pakalpojumu pozitīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Risku analītiķi veic ESG faktoru izvērtējumu un, piešķirot kredītu, tiek ņemti vērā vides, sociālie un ilgtspējīgas attīstības mērķi.

2022. gadā Banka uzsāka sniegt individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu. Veidojot individuālo portfeli, Banka dod priekšroku ilgtspēju veicinošiem finanšu instrumentiem, ievērojot ESG principus. Ar Bankas ilgtspējīgu ieguldījumu pieeju var iepazīties:

Rietumu Banka savā darbībā ievēro Latvijas Republikas un starptautiskos ilgtspēju regulējošos normatīvos aktus, standartus un rekomendācijas, kā arī labāko praksi. Banka atspoguļo savas vērtības, ietekmi un mērķus vides aizsardzības, sociālās atbildības un pārvaldības jomās Ilgtspējas pārskatā, kurš tiek gatavots atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas (Global Reporting Initiative, GRI) Vispārīgo standartu (GRI 2: General Disclosures) principiem.