Kas ir dokumentārs akreditīvs?

Dokumentārs akreditīvs ir bankas apņemšanās, rīkojoties pircēja (pieprasītāja) uzdevumā, samaksāt pārdevējam (beneficiāram) par preci vai pakalpojumiem pēc tam, kad bankā tiks iesniegti dokumenti, kas noformēti atbilstīgi akreditīva noteikumiem.

Neatsaucams akreditīvs nevar tikt atsaukts, anulēts vai grozīts bez banka-emitenta, apstiprinātāja bankas un beneficiāra piekrišanas.

Pašlaik maksājumus dokumentāro akreditīvu formā regulē „Kredītvēstuļu vienotās paražas un prakse”, ko izstrādājusi Starptautiskā tirdzniecības palāta Parīzē, publikācija nr. 600, 2007. gada redakcija (UCP600).

Kādas ir priekšrocības, izmantojot akreditīvu?

Pircējam akreditīvs ir avansa maksājuma alternatīva. Banka akreditīva maksājumu veic tikai ar nosacījumu, ka pārdevējs ir izpildījis visas akreditīva prasības un iesniedzis bankā visus dokumentus atbilstīgi akreditīva noteikumiem.

Pārdevējam akreditīvs garantē maksājuma saņemšanu, ja pārdevējs ir izpildījis visas akreditīva prasības un iesniedzis bankā akreditīva noteikumiem atbilstošus dokumentus. . Maksājuma saņemšana nav atkarīga no pircēja finanšu stāvokļa izmaiņām vai tirgus cenu svārstībām.

Kādās kategorijās tiek iedalīti akreditīvi atbilstīgi UCP600?

Apstiprināts akreditīvs ir tāds akreditīvs, saskaņā ar kuru atbildību par apmaksu uzņemas ne tikai pircēja banka, bet arī trešā banka Apstiprinot akreditīvu, apstiprinātājai bankai rodas saistības, papildu izdevējas bankas saistībām, veikt samaksu pret dokumentiem, ja tie pilnībā atbilst akreditīva noteikumiem.Trešās bankas akreditīva apstiprinājums ļauj pārdevējam izvairīties no akreditīva izdevējbankas nemaksāšanas riska iespējamu ekonomisku, politisku un valsts risku rezultātā, kam var būt pakļauta izdevējbanka.

Pārvedams akreditīvs ir akreditīvs, ko pēc pirmā beneficiāra rīkojuma banka var pārvest otram beneficiāram. Pārskaitot akreditīvu, pirmais beneficiārs var mainīt tikai šādus tā noteikumus:

  • samazināt preces vienas vienības cenu un attiecīgi arī akreditīva summu,
  • mainīt nodrošinājuma summas procentus,
  • saīsināt nosūtīšanas laiku, akreditīva beigu termiņu, dokumentu iesniegšanas termiņu.

Rezerves (stand-by) akreditīvs darbojas kā bankas garantija, lai nodrošinātu pieprasītāja maksājuma saistību izpildi par labu beneficiāram. Atšķirībā no parastā dokumentārā akreditīva rezerves akreditīvs nav primārais maksājuma instruments.maksājums tiek veikts, ja pieprasītājs nav izpildījis savas akreditīvā minētās maksājuma saistības

Kas var kalpot par nodrošinājumu?

  • naudas nodrošinājums
  • depozīts
  • cita veida nodrošinājums atbilstīgi bankas kredītu politikai

Kas ir nepieciešams, lai atvērtu akreditīvu?

Bankas klientam ir jāiesniedz aizpildīts rīkojums par akreditīva atvēršanu, līgums ar pārdevēju, jāiemaksā kontā naudas nodrošinājuma summa vai jāsaskaņo ar banku cits nodrošinājuma veids.

Anna Merenkova, CDCS
+371 6702 5249