APKALPOŠANA

Klienta apkalpošana

Klienta apkalpošana*

Ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir 20 000 EUR vai vairāk
bez maksas
Ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir mazāks nekā 20 000 EUR
10 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā divus gadus nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
25 EUR mēnesī

Individuālā apkalpošana

Klienta individuālā apkalpošana
50 EUR mēnesī
Klienta jautājuma izskatīšana individuālā kārtībā
100 EUR

Negatīvas procentu likmes piemērošana norēķinu konta un investīciju naudas līdzekļu konta atlikumam CHF valūtā

Summām, kas pārsniedz 100 000 CHF
1.5 % gadā

Citi tarifi, saistītie ar klienta apkalpošanu *

*atbilstoši Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam”

Paaugstināta riska klienta apkalpošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
informācija bankā
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana
20 EUR mēnesī
Darbības Klienta kontos individuāla novērošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
informācija bankā
Darbības Klienta kontos analīze
200 EUR stundā
Komisijas maksa par klienta darbībām, kuru rezultātā Bankai rodas pamatotas aizdomas par to, ka klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noveršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus manipulāciju jomā, iekšējās informācijas izmantošanas jomā, kā arī citās sfērās)
10 % *, min 5000 EUR

*no vidējās aktīvu bilances klienta kontos Bankā pēdējo 90 dienu laikā līdz brīdim, kad tiek piemērota komisijas maksa

Komisijas maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu termiņā, ko Banka norādīja informācijas pieprasījumā un/vai par dokumentu un informācijas neatbilstību Bankas prasībām
500 EUR

- Komisijas maksas apmaksa neatbrīvo Klientu no pienākumiem, kas izriet no AS „Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai, pienākuma pilnā apmērā kompensēt visus Bankas zaudējumus

Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par sadarbības attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Bankas Klientu politikai
500 EUR
Klienta kontu uzturēšana sākot ar trešo mēnesi pēc paziņojuma par slēgšanu saņemšanas, ja klienta naudas līdzekļi glabājas Bankā
informācija bankā
Multivalūtu konta uzturēšanas maksa, kurā, saskaņā ar AS “Rietumu Bankas” un Klienta līguma noteikumiem, ir izbeigta finanšu operāciju izpilde
informācija bankā
Klienta, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietvertajai definīcijai, neizņemto līdzekļu glabāšana
informācija bankā

Klienta apkalpošana

Klienta apkalpošana*

Ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir 250 000 EUR vai vairāk
bez maksas
Ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir mazāks par 250 000 EUR
30 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)*
50 000 EUR
Komisijas maksa par minimālā atlikuma neuzturēšanu (Relationship Balance)
4 EUR dienā

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā divus gadus nav notikušas transakcijas, un nav neviena aktīva bankas produkta)
50 EUR mēnesī

Individuālā apkalpošana

Klienta individuālā apkalpošana
100 EUR mēnesī
Klienta jautājuma izskatīšana individuālā kārtībā
100 EUR

Negatīvas procentu likmes piemērošana norēķinu konta un investīciju naudas līdzekļu konta atlikumam CHF valūtā

Summām, kas pārsniedz 100 000 CHF
1.5 % gadā

Citi tarifi, saistītie ar klienta apkalpošanu *

*atbilstoši Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam”

Paaugstināta riska klienta apkalpošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
informācija bankā
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana
50 EUR mēnesī
Darbības Klienta kontos individuāla novērošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
informācija bankā
Darbības Klienta kontos analīze
200 EUR stundā
Komisijas maksa par klienta darbībām, kuru rezultātā Bankai rodas pamatotas aizdomas par to, ka klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noveršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus manipulāciju jomā, iekšējās informācijas izmantošanas jomā, kā arī citās sfērās)
10 % *, min 5000 EUR

*no vidējās aktīvu bilances klienta kontos Bankā pēdējo 90 dienu laikā līdz brīdim, kad tiek piemērota komisijas maksa

Komisijas maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu termiņā, ko Banka norādīja informācijas pieprasījumā un/vai par dokumentu un informācijas neatbilstību Bankas prasībām
500 EUR

- Komisijas maksas apmaksa neatbrīvo Klientu no pienākumiem, kas izriet no AS „Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai, pienākuma pilnā apmērā kompensēt visus Bankas zaudējumus

Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par sadarbības attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Bankas Klientu politikai
500 EUR
Klienta kontu uzturēšana sākot ar trešo mēnesi pēc paziņojuma par slēgšanu saņemšanas, ja klienta naudas līdzekļi glabājas Bankā
informācija bankā
Multivalūtu konta uzturēšanas maksa, kurā, saskaņā ar AS “Rietumu Bankas” un Klienta līguma noteikumiem, ir izbeigta finanšu operāciju izpilde
informācija bankā
Klienta, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietvertajai definīcijai, neizņemto līdzekļu glabāšana
informācija bankā
Multivalūtu norēķinu konta uzturēšanas maksa klientiem, kas neatbilst Bankas Klientu politikai
1000 EUR mēnesī

Klienta – Baltijas valsts (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidenta apkalpošana, ja visi uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Baltijas valstu rezidenti

Klienta apkalpošana*
25 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)*
10000 EUR

*Klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju Relationship Balance ir vienāds ar prasību summu tikai tai grupas uzņēmumu kategorijai, kurai ir noteikts vislielākais minimālais atlikums

Komisijas maksa par minimālā atlikuma neuzturēšanu (Relationship Balance)
4 EUR dienā

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā divus gadus nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
100 EUR mēnesī

Klienta – Baltijas valsts (Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas) rezidenta apkalpošana, ja vismaz viens patiesais labuma guvējs ir Baltijas valsts nerezidents

Klienta apkalpošana*
100 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)*
10000 EUR

*Klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju Relationship Balance ir vienāds ar prasību summu tikai tai grupas uzņēmumu kategorijai, kurai ir noteikts vislielākais minimālais atlikums

Komisijas maksa par minimālā atlikuma neuzturēšanu (Relationship Balance)
6 EUR dienā

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā divus gadus nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
150 EUR mēnesī

Individuālā apkalpošana

Klienta individuālā apkalpošana
100 EUR mēnesī
Klienta jautājuma izskatīšana individuālā kārtībā
100 EUR

Negatīvas procentu likmes piemērošana norēķinu konta un investīciju naudas līdzekļu konta atlikumam CHF valūtā

Summām, kas pārsniedz 100 000 CHF
1.5 % gadā

Citi tarifi, saistītie ar klienta apkalpošanu *

*atbilstoši Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam”

Paaugstināta riska klienta apkalpošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
informācija bankā
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana, ja kompānijas pamata daļas īpašnieks ir Latvijas rezidents
20 EUR mēnesī
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana, ja kompānijas pamata daļas īpašnieks ir Latvijas nerezidents
50 EUR mēnesī
Darbības Klienta kontos individuāla novērošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
informācija bankā
Darbības Klienta kontos analīze
200 EUR stundā
Komisijas maksa par klienta darbībām, kuru rezultātā Bankai rodas pamatotas aizdomas par to, ka klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noveršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus manipulāciju jomā, iekšējās informācijas izmantošanas jomā, kā arī citās sfērās)
10 % *, min 5000 EUR

*no vidējās aktīvu bilances klienta kontos Bankā pēdējo 90 dienu laikā līdz brīdim, kad tiek piemērota komisijas maksa

Komisijas maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu termiņā, ko Banka norādīja informācijas pieprasījumā un/vai par dokumentu un informācijas neatbilstību Bankas prasībām
 
- finanšu pārskati
5 EUR dienā
- dokumenti, kas apstiprina faktisko darbību reģistrācijas valstī
5 EUR dienā
- klienta anketa
5 EUR dienā
- dokuments par sankciju ievērošanu
5 EUR dienā
- citi dokumenti
100 EUR - 500 EUR

- Komisijas maksas apmaksa neatbrīvo Klientu no pienākumiem, kas izriet no AS „Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai, pienākuma pilnā apmērā kompensēt visus Bankas zaudējumus

Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par sadarbības attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Bankas Klientu politikai
500 EUR
Klienta kontu uzturēšana sākot ar trešo mēnesi pēc paziņojuma par slēgšanu saņemšanas, ja klienta līdzekļi glabājas Bankā
informācija bankā
Multivalūtu konta uzturēšanas maksa, kurā, saskaņā ar AS “Rietumu Bankas” un Klienta līguma noteikumiem, ir izbeigta finanšu operāciju izpilde
informācija bankā
Klienta, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietvertajai definīcijai, neizņemto līdzekļu glabāšana
informācija bankā
Multivalūtu norēķinu konta uzturēšanas maksa klientiem, kas neatbilst Bankas Klientu politikai
1000 EUR mēnesī

Klienta apkalpošana

Klienta apkalpošana*
200 EUR mēnesī

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Relationship Balance (minimālā atlikuma prasība visos klienta kontos)*
100 000 EUR

*Klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju Relationship Balance ir vienāds ar prasību summu tikai tai grupas uzņēmumu kategorijai, kurai ir noteikts vislielākais minimālais atlikums

Komisijas maksa par minimālā atlikuma neuzturēšanu (Relationship Balance)
6 EUR dienā

*Komisijas maksa netiek piemērota pirmo 3 mēnešu laikā no pirmā konta atvēršanas

Neaktīva klienta apkalpošana (vairāk nekā divus gadus nav notikuši maksājumi, un nav neviena aktīva bankas produkta)
250 EUR mēnesī

Individuālā apkalpošana

Klienta individuālā apkalpošana
100 EUR mēnesī
Klienta jautājuma izskatīšana individuālā kārtībā
100 EUR

Negatīvas procentu likmes piemērošana norēķinu konta un investīciju naudas līdzekļu konta atlikumam CHF valūtā

Summām, kas pārsniedz 100 000 CHF
1,5 % gadā

Citi tarifi, saistītie ar klienta apkalpošanu *

*atbilstoši Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam”

Paaugstināta riska klienta apkalpošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
informācija bankā
Klienta ar politiski nozīmīgas personas pazīmi individuālā novērošana
100 EUR mēnesī
Darbības Klienta kontos individuāla novērošana (Likmi nosaka Banka atkarībā no klienta riska līmeņa)
informācija bankā
Darbības Klienta kontos analīze
200 EUR stundā
Komisijas maksa par klienta darbībām, kuru rezultātā Bankai rodas pamatotas aizdomas par to, ka klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noveršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus manipulāciju jomā, iekšējās informācijas izmantošanas jomā, kā arī citās sfērās)
10 % *, min 5000 EUR

*no vidējās aktīvu bilances klienta kontos Bankā pēdējo 90 dienu laikā līdz brīdim, kad tiek piemērota komisijas maksa

Komisijas maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu termiņā, ko Banka norādīja informācijas pieprasījumā un/vai par dokumentu un informācijas neatbilstību Bankas prasībām
 
- finanšu pārskati
5 EUR dienā
- dokumenti, kas apstiprina faktisko darbību reģistrācijas valstī
5 EUR dienā
- klienta anketa
5 EUR dienā
- dokuments par sankciju ievērošanu
5 EUR dienā
- citi dokumenti
100 EUR - 500 EUR

- Komisijas maksas apmaksa neatbrīvo Klientu no pienākumiem, kas izriet no AS „Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai, pienākuma pilnā apmērā kompensēt visus Bankas zaudējumus

Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par sadarbības attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Bankas Klientu politikai
500 EUR
Klienta kontu uzturēšana sākot ar trešo mēnesi pēc paziņojuma par slēgšanu saņemšanas, ja klienta līdzekļi glabājas Bankā
informācija bankā
Multivalūtu konta uzturēšanas maksa, kurā, saskaņā ar AS “Rietumu Bankas” un Klienta līguma noteikumiem, ir izbeigta finanšu operāciju izpilde
informācija bankā
Klienta, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ietvertajai definīcijai, neizņemto līdzekļu glabāšana
informācija bankā
Multivalūtu norēķinu konta uzturēšanas maksa klientiem, kas neatbilst Bankas Klientu politikai
1000 EUR mēnesī