Finanšu instrumentu vērtības noteikšanas metode

Lai noteiktu individuālā portfeļa finanšu instrumentu vērtību, tiek izmantoti kotējumi, ko uzrāda Reuters un Bloomberg informācijas sistēmās.

Likvīdi finanšu instrumenti, par kuriem nav iespējams saņemt kotējumus Reuters un Bloomberg informācijas sistēmās, var tikt novērtēti, izmantojot kotējumus, ko piedāvā pārvaldnieka līgumpartneri vai citi finanšu tirgus dalībnieki.

Nelikvīdi finanšu instrumenti, par kuriem nav iespējams saņemt reālus kotējumus Reuters, Bloomberg vai citās informācijas sistēmās, tiek novērtēti nulles vērtībā.

Finanšu instrumenti, par kuriem ir iespējams saņemt kotējumus Reuters un Bloomberg informācijas sistēmās, var tikt novērtēti nulles vērtībā, ja tirdzniecības sesijas vai pārrunu ar līgumpartneriem procesā tiek konstatēts, ka konkrētajā brīdī darījuma veikšana nav iespējama.

Finanšu instrumenti, par kuriem ir iespējams saņemt reālus kotējumus Bloomberg informācijas sistēmā, tiek novērtēti šajā sistēmā norādītajā vērtībā. Izņēmums ir tādi gadījumi, kad Reuters informācijas sistēmā piedāvātā vērtība vairāk atbilst tai vērtībai, ko piedāvā līgumpartneri, kā arī tad, ja pārvaldnieka sistēmās vai Bloomberg informācijas sistēmā ir notikušas tehniskas kļūmes.

Individuālā portfeļa finanšu instrumentu vērtības noteikšana notiek katru dienu. Sākotnēji individuālā portfeļa finanšu instrumenti tiek novērtēti pēc iegādes vērtības, ņemot vērā iegādes tēriņus.

Parāda vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti tiek novērtēti pēc pirkšanas cenas („bid”). Ja tā neeksistē, tad vērtēšanai tiek izmantota pēdējā darījuma cena („trade”) vai vidējā cena („mid”).

Ja ienākumi no parāda vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem tiek izmaksāti kupona veidā, kupona summa vai uzkrātie procenti tiek pieskaitīti cenai tādā apjomā, kas atbilst periodam kopš kupona vērtības aprēķināšanas datuma līdz norēķinu datumam.

Termiņnoguldījumi tiek novērtēti pēc noguldījuma pamatsummas, ņemot vērā uzkrātos procentus.

Kapitāla vērtspapīri tiek novērtēti pēc pirkšanas cenas („bid”). Ja tā neeksistē, tad vērtēšanai tiek izmantota pēdējā darījuma cena („trade”) vai vidējā cena („mid”).

Investīciju fondu daļas tiek novērtētas pēc pēdējā daļu izpirkuma cenas, kas pieejama norēķinu datumā.

Atvasinātie finanšu instrumenti, kuri tiek tirgoti regulējamā tirgū, tiek novērtēti pēc pēdējā darījuma cenas („trade”) vai vidējās cenas („mid”).