Pazīsti savu klientu

AS „Rietumu Asset Management” IPS sava darbībā vadās no zemāk minētajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievēro starptautisko finanšu organizāciju un darba grupu ieteikumus noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas jomā (saraksts nav izsmeļošs):

Vispārīgs regulējums:

Profila regulējums: