Pazīsti savu klientu

AS „Rietumu Asset Management” IPS sava darbībā vadās no zemāk minētajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievēro starptautisko finanšu organizāciju un darba grupu ieteikumus noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas jomā (saraksts nav izsmeļošs):

Vispārīgs regulējums:

Profila regulējums:

 • AS Rietumu Asset Management IPS ir ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībniece saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likumu.

  Ja Sabiedrība nespēj pildīt savas saistības pret Klientiem, Klientiem ir tiesības saņemt kompensāciju. Sākot no 2008. gada katram Klientam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski zudušo Finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījuši neizpildīti ieguldījumu pakalpojumi, bet ne vairāk kā EUR 20 000 (Divdesmit tūkstoši euro).
  Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš Klientam kļuvis zināms, ka Sabiedrība nevar izpildīt savas saistības pret Klientu, bet ne vēlāk kā 5 (Piecus) gadus no saistību neizpildes dienas.
  Klientam neizmaksā kompensāciju, ja Klients ir:

  • noguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, apdrošināšanas sabiedrība, ieguldījumu sabiedrība vai cits ieguldītājs, kas darījis zināmu, ka ir profesionāls ieguldītājs vai atzīstams par tādu;
  • pensiju fonds;
  • valsts vai pašvaldība.

  Ieguldītāju aizsardzība netiek piemērota, ja Klients cieš zaudējumus Finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai ja Klientam piederošie Finanšu instrumenti ir kļuvuši nelikvīdi.

 • LR likums «Finanšu instrumentu tirgus likums» (spēkā no 01.01.2004.)
 • LR likums «Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums» (spēkā no 01.07.1998.)
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (MiFID II)
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)