Piekšlikumi un sūdzības (strīdi)

Klients un/vai fonda ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt priekšlikumu vai sūdzību Pārvaldniekam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šādos veidos:

Personiski Pārvaldnieka birojā: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika
Pa tālruni +371 67025284
Izmantojot e-pastu [email protected]
Pa faksu +371 67025588 (ar testa atslēgu)
Pa pastu AS „Rietumu Asset Management” IPS
Klientu apkalpošanas un pārdošanas nodaļa
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika

Klienta vai fonda ieguldītāja iesniegumā jābūt šādai informācijai

  • Klienta vai fonda ieguldītāja vārds, uzvārds/juridiskās personas pilns nosaukums;
  • Klienta konta numurs AS „Rietumu Banka“ vai Klienta/Klienta pārstāvja identifikators AS „Rietumu Banka“;
  • priekšlikuma vai sūdzības būtība;
  • pievienoto dokumentu saraksts un paši dokumenti, kas pamato priekšlikuma vai sūdzības būtību;
  • priekšlikuma vai sūdzības datums;
  • atbildes saņemšanas veids;
  • Klienta vai viņa pilnvarotā pārstāvja paraksts, ja priekšlikums vai sūdzība tiek iesniegta rakstveidā.

Priekšlikuma vai sūdzības (strīda) izskatīšanas termiņš

Priekšlikumi un sūdzības, uz kurām Klients vai fonda ieguldītājs vēlas saņemt mutisku atbildi (pa tālruni), tiek izskatītas 3 (Trīs) dienu laikā no to saņemšanas dienas. Ja ir tāda iespēja un Klients vai fonda ieguldītājs piekrīt saņemt mutisku atbildi, Pārvaldnieka darbinieks uzreiz sniedz atbildi uz priekšlikumu vai sūdzību.
Priekšlikumu vai sūdzību izskatīšana var ilgt līdz 15 (Piecpadsmit) dienām no to saņemšanas dienas. Ja ir nepieciešama dziļāka priekšlikuma vai sūdzības analīze un attiecīgas atbildes sagatavošana, izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts. Tādā gadījumā Pārvaldnieks rakstiski informē Klientu vai fonda ieguldītāju par priekšlikuma vai sūdzības izskatīšanas termiņa pagarinājumu.

Anonīmus priekšlikumus un sūdzības Pārvaldnieks neizskata.

Fonda ieguldītāji un AS „Rietumu Asset Management” IPS Klienti, kuri uzskatāmi par patērētājiem Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesīgi iesniegt:

  • Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegumus un sūdzības par šā likuma un citu patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tie saistīti ar pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu;
  • sūdzības Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātājiem.

Informācija par personas datu apstrādi.